Skip to content. | Skip to navigation

Sections

Kuphika Mwamakono Kuti Nkhalango Zathu Zitetezeke

Kuphika Mwamakono Kuti Nkhalango Zathu Zitetezeke

Bukuli likufotokoza za ubale wa nkhalango ndi mphavu zamagesi ophikira ndi kutenthesera pakhomo. Likupereka maganizo panjira zimene anthu tingatengepo mbali kuteteza nkhalango zathu pakugwirisa ntchito njira zamakono zophikira ndikutenthesera.

Author(s): Centre for Environmental Policy and Advocacy

Publication Date: 2021

CEPA Clean Cooking Booklet_CHICH_FINAL.pdf — PDF document, 1,798 kB (1,841,564 bytes)

Back to Top