Skip to content. | Skip to navigation

Sections

Chichewa and Other Languages

FMA Ntchisi Chanika Block- Chichewa

FMA Ntchisi Chanika Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Chifwerekete Block- Chichewa

FMA Ntchisi Chifwerekete Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Chifwerekete I and II Block- Chichewa

FMA Ntchisi Chifwerekete I and II Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Mpamira Block- Chichewa

FMA Ntchisi Mpamira Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Mponda Block- Chichewa

FMA Ntchisi Mponda Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Msankhire Block- Chichewa

FMA Ntchisi Msankhire Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

FMA Ntchisi Nyanga Block- Chichewa

FMA Ntchisi Nyanga Block- Chichewa

A management plan to facilitate community management of forests and access to forest resources on public and customary land

Read More…

FMA Ntchisi Nyanja Block- Chichewa

FMA Ntchisi Nyanja Block- Chichewa

Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo

Read More…

Kugwiriska ntchito nthowa za kalyero zakwenera kuti tilizge panthazi thadzi la bamama na bana

Kugwiriska ntchito nthowa za kalyero zakwenera kuti tilizge panthazi thadzi la bamama na bana

Buku ili lina na uthenga gha ndondomeko izo zikulutisya pa nthazi vyakukhumbikwa pa karyelo kakwenela.

Read More…

Ndondomeko yikuru mwakudumura yakudangilira ntchito yakulimbikiska kulya kwakwenelera nakwakukwanira

Ndondomeko yikuru mwakudumura yakudangilira ntchito yakulimbikiska kulya kwakwenelera nakwakukwanira

Kabuku ka ndondomeko zapadera zomwe ziwongolere ntchito yolimbikitsa kadyedwe koyenera m’dziko muno

Read More…

Bukhu Lothandizira Kulondoloza Ntchito za Migodi

Bukhu lofotokoza ndondomeko zoyenera kutsatidwa ndi olondoloza komanso ogwira ntchito za migodi. A mining accountability monitoring tool.

Read More…

A Summary of the Malawi National Guidelines on Integrated Catchment Management and Rural Infrastructure

A combined Chichewa and English summary of the national guidelines on integrated catchment management in Malawi.These guidelines address the environmental issues identified in Malawi's National Environmental Action Plan (NEAP) which are: soil erosion, deforestation, water resources degradation and depletion, threat to fish resources, threat to biodiversity, human habitat degradation, high population growth, air pollution and climate change.

Read More…

Tiyeni Titenge Mbali Poteteza Nkhalango Zathu

Tiyeni Titenge Mbali Poteteza Nkhalango Zathu

Bukuli likufotokoza zakufunika kwa nkhalango mu dziko lathu. Komanso kupereka maganizo panjira zimene anthu tingatengepo mbali kuteteza nkhalango zathu.

Read More…

Kuphika Mwamakono Kuti Nkhalango Zathu Zitetezeke

Kuphika Mwamakono Kuti Nkhalango Zathu Zitetezeke

Bukuli likufotokoza za ubale wa nkhalango ndi mphavu zamagesi ophikira ndi kutenthesera pakhomo. Likupereka maganizo panjira zimene anthu tingatengepo mbali kuteteza nkhalango zathu pakugwirisa ntchito njira zamakono zophikira ndikutenthesera.

Read More…

Filed under:
Back to Top